Gebruiksvoorwaarden website
logicnow

Welkom bij de website van LogicNow en de verbonden vennootschappen ("LogicNow", "we" of "us"). De volgende algemene voorwaarden, samen met de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, die uitdrukkelijk hierin zijn opgenomen, (samen "Voorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van www.controlnow.nl, inclusief alle inhoud, downloads, functionaliteit, producten en diensten die worden aangeboden op of via www.controlnow.nl ("Website"), als gast of als geregistreerd gebruiker. Lees de Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig voordat u toegang tot de Website zoekt of er op andere wijze gebruik van gaat maken.

Door het gebruik van de Website aanvaart u en gaat u akkoord met de Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid op http://www.logicnow.com/legal/privacy , hier opgenomen door middel van verwijzing. Indien u niet akkoord gaat met de Algemene Gebruiksvoorwaarden dient u de Website te verlaten.Houd er rekening mee dat de online verkoop van producten van LogicNow via deze Website onderhevig zijn aan de algemene voorwaarden van onze vertrouwde derde partijen.

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

Wij hebben het recht om deze Algemene Voorwaarden naar eigen goeddunken van tijd tot tijd te herzien en bij te werken. U moet deze pagina regelmatig controleren om op de hoogte te blijven van wijzigingen die wij hebben aangebracht, daar deze bindend zijn voor u. Uw voortgezet gebruik van de Website na de publicatie van gewijzigde Voorwaarden betekent dat u de veranderingen aanvaardt en er mee akkoord gaat.

Toegang verkrijgen tot de Website

De website is bedoeld voor gebruik door personen van 13 jaar of ouder, als je jonger dan 13 jaar bent, verlaat deze Website dan. Indien u een minderjarig kind van wie u de wettelijke voogd bent (een "Minderjarige") toegang tot deze Website geeft, bent u volledig verantwoordelijk voor (i) het online gedrag van deze Minderjarige, (ii) het monitoren van de toegang tot en het gebruik van deze website door de Minderjarige, en(iii) de gevolgen van al het gebruik van deze website door de Minderjarige.

Het is niet onze intentie om informatie te verstrekken of producten en diensten aan te bieden aan kinderen via deze Website. Overeenkomstig de Amerikaanse wet 47 U.S.C. § 230(d) zoals gewijzigd, delen wij u hierbij mede dat er kinderbeveiligingsvoorzieningen (zoals computerhardware, software of filterdiensten) kunnen worden aangeschaft die u kunnen helpen bij het beperken van de toegang tot materiaal en informatie die schadelijk is voor Minderjarigen.

Toegang tot de Website wordt op tijdelijke basis verleend, en wij behouden ons het recht voor tot terugtrekking of wijziging van alle producten en/of diensten die wij aanbieden op de Website, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het al dan niet beschikbaar zijn van de Website, om welke reden dan ook. Naar eigen inzicht kunnen wij de toegang tot sommige delen van de Website of de gehele Website beperken voor gebruikers, inclusief geregistreerde gebruikers.

U bent ervoor verantwoordelijk om te zorgen dat alle personen die zich via uw internetverbinding toegang verschaffen tot de Website op de hoogte zijn van deze Voorwaarden en zich eraan houden.

Wachtwoorden; Beveiliging

Om toegang te verkrijgen tot de Website of tot een aantal van de middelen die hierop worden aangeboden, kunt u worden gevraagd om bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van de Website dat alle informatie die u op de Website verstrekt juist, actueel en volledig is.

Wanneer u een gebruikersnaam, wachtwoord, of enige andere informatie kiest of ontvangt als onderdeel van onze beveiligingsprocedure, dient u deze informatie vertrouwelijk te behandelen en mag u deze niet bekend maken aan een derde partij. U gaat ermee akkoord om LogicNow onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig ongeautoriseerd gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord of ander schending van de beveiliging, en u dient zich ervan te verzekeren dat u zich na elke sessie uitlogt uit uw account. U dient extra voorzichtig te zijn wanneer u uw account gebruikt vanaf een openbare of gedeelde computer, zodat anderen uw wachtwoord of persoonlijke gegevens niet kunnen zien of vastleggen.

Wij hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, gekozen door u of voorzien door ons, om welke reden dan ook, buiten gebruik te stellen, ook wanneer u, naar onze mening, de bepalingen in deze Voorwaarden niet heeft nageleefd.

Intellectuele eigendomsrechten

De gehele inhoud van deze Website (inclusief alle downloads, informatie, software, tekst, displays, afbeeldingen, video en audio) en het ontwerp, selectie en rangschikking ervan, behoort toe aan LogicNow of zijn licentiehouders en wordt beschermd door de wet van de Verenigde Staten, Europese Unie en andere internationale wetten inzake auteursrecht, patenten, handelsnamen, handelsgeheimen en overige intellectuele eigendoms-, industriële of eigendomsrechten.

U hebt toestemming om de Website te gebruiken voor uw persoonlijke en legitieme zakelijke doeleinden. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door LogicNow is het kopiëren, wijzigen, afgeleide werken ervan voorbereiden, openbaar weergeven of uitvoeren, herpublicatie, downloaden of opslaan, of verzenden van enig materiaal op onze Website, of de Website zelf, in geen geval toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LogicNow.

Het volgende is niet toegestaan:

 • Het wijzigen van fysieke of digitale kopieën van materialen die beschikbaar zijn op deze Website.

 • Het gebruik van illustraties, foto's, video of audio of afbeeldingen los van de begeleidende tekst.

 • Wijzigen of verwijderen van enig auteursrecht, handelsmerk en andere eigendomsrechtvermeldingen op zulke materialen.

Indien u gebruik wilt maken van enig materiaal op de Website dat niet specifiek bestemd is voor openbaar of commercieel gebruik of op andere wijze dan hiervoor genoemd, kunt u een verzoek sturen naar: legal@logicnow.com.

Indien u materialen op deze website print, kopieert, download of op andere wijze gebruik maakt van een deel van deze Website in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden, zal, naast alle andere rechten of rechtsmiddelen die ons ter beschikking staan, uw recht op het gebruik van de Website onmiddellijk eindigen en dient u, naar eigen keuze, alle kopieën die u heeft gemaakt van de materialen te vernietigen of aan ons terug te bezorgen.

Er wordt geen recht, titel of belang op of in enig deel van de Content op deze website aan u overgedragen, en alle niet uitdrukkelijk toegekende rechten zijn voorbehouden aan LogicNow en/of haar licentiehouders. Elk gebruik van de Website dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden is een schending van deze Voorwaarden en kan een overtreding zijn van auteursrechten, handelsmerken of andere wetten.

Handelsmerken van LogicNow

De naam, handelsmerk, logo en alle verbonden namen, logo's, namen van producten en diensten, ontwerpen en slogans van LogicNow zijn handelsmerken van LogicNow, haar verbonden ondernemingen of licentiehouders. Deze namen mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande toestemming van LogicNow. Alle andere namen en merken worden alleen gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn de handelsmerken van hun eigenaren.

Verboden Gebruiksdoeleinden

U mag uitsluitend gebruik maken van deze Website voor legale doeleinden en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

U gaat ermee akkoord om de Website niet te gebruiken (voor):

 • Op enigerlei wijze die een schending inhoudt van de toepasselijke wet- en regelgeving op federaal, staats-, lokaal en internationaal niveau (inclusief, zonder beperking, wetgeving met betrekking tot de export van gegevens of software naar en vanuit de VS, EU of andere landen).

 • Het verzenden, bewust ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materialen op een wijze die niet in naleving is met deze gebruiksvoorwaarden.

 • Het verzenden, of de verzending te bewerkstelligen van, advertenties of promotionele materialen van LogicNow, of "junk mail", "kettingbrieven" of "spam" of vergelijkbare verzoeken.

 • Publicatie, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden van enige ongepaste, profane, lasterlijke, schendende, obscene of aanstootgevende, pornografische, hatelijke of onwettige inhoud, materialen of informatie.

 • Om u voor te doen of om te pogen u voor te doen als LogicNow of een werknemer van LogicNow, andere gebruiker, of persoon of entiteit (inclusief, zonder beperking, het gebruik van e-mailadressen die behoren tot een van de voorgaande).

 • Gedragingen die andere gebruikers belemmeren of beperken om deze Website naar tevredenheid te gebruiken, of die, zoals door ons wordt bepaald, schadelijk kunnen zijn voor LogicNow of gebruikers van de Website of hen kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

 • Oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, met inbegrip van e-mailadressen zonder hun toestemming.

 • Het proberen op oneigenlijke wijze toegang te krijgen, interfereren, beschadigen, overbelasten of verstoren van enig deel van de Website, de server waarop de Website is opgeslagen, of enige server, computer of database die is verbonden met de Website; of het aanvallen van de Website via a weigeren-van-services-aanval; of op andere wijze de goede werking van de Website proberen te verstoren.

 • Het introduceren van virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of andere materiaal dat schadelijk is of technische schade kan veroorzaken.

 • U mag geen gebruik maken van “deep-link”, “page-scrape”, “robot”, “spider” of enig ander geautomatiseerde apparatuur, programma, algoritme of methode, of handmatig proces van eenzelfde of gelijkwaardige aard, om toegang te verkrijgen, materialen te verkrijgen of waarnemingen te doen van enig gedeelte van deze Website, of op enigerlei wijze te reproduceren, of om de navigatiestructuur of presentatie van de Website te omzeilen, om materiaal, documenten of informatie te bemachtigen of proberen te bemachtigen door enig middel dat niet doelbewust door de Website beschikbaar is gemaakt.

Het niet naleven van deze regels zal ertoe leiden dat LogicNow uw toegang tot de Website beëindigd en kan de basis vormen voor het nemen van gerechtelijke stappen tegen u.

Gebruikersbijdragen

De Website kan commentarenrubrieken, discussieforums, bulletinboards of andere interactieve elementen bevatten (samen, "Interactieve Services") waar u inhoud of of andere materialen kunt plaatsen, indienen, publiceren, tonen of verzenden voor andere gebruikers, inclusief, zonder enige beperking, feedback, chatlogs, forumlogs, e-mails, foto's, screenshots, of welke mededeling dan ook die u aanmaakt en/of invoegt, toevoegt, bevestigd of op andere wijze upload naar de Interactive Services (samen, "Gebruikersbijdragen") op of via de Website. Alle Gebruikersbijdragen moeten voldoen aan de Inhoudsnormen die in deze Voorwaarden worden beschreven.

Alle Gebruikersbijdragen die u plaatst op de Website worden beschouwd als niet vertrouwelijk en niet eigen, en we hebben het recht om dergelijk materiaal voor willekeurig welk doel te gebruiken, kopiëren, verspreiden en bekend te maken aan derde partijen.

U verklaart en staat er voor in dat (i) u alle rechten bezit van en zeggenschap heeft over de Gebruikersbijdragen en het recht hebt om LogicNow en haar verbonden ondernemingen de hierboven genoemde licentie te verlenen; en (ii) dat al uw Gebruikersbijdragen (zullen) voldoen aan deze Voorwaarden, en u stemt ermee in om LogicNow en haar verbonden ondernemingen en licentiehouders te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van enige schending van die verklaring en garantie.

U begrijpt en erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle Gebruikersbijdragen die u indient of toevoegt, en dat u, niet LogicNow, de volledige verantwoordelijkheid draagt voor dergelijke content, inclusief de wettelijkheid, betrouwbaarheid, volledigheid en juistheid. De inhoud en meningen die zijn geüpload, geuit of ingediend via de Website, en alle artikelen en reacties op antwoorden en andere inhoud, anders dan de inhoud van LogicNow, zijn uitsluitend de meningen en verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die ze indient en vertegenwoordigen niet noodzakelijk het standpunt van LogicNow. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een derde partij, voor de inhoud of juistheid van enig materiaal dat door u of iemand anders wordt geplaatst op onze Website.

U stemt ermee in om eventuele rechten die u heeft met betrekking tot Gebruikersbijdragen over te dragen aan LogicNow en om alle vereiste documentatie om dergelijke rechten over te dragen aan LogicNow in te vullen en af te dragen. Indien een dergelijke overdracht in strijd is met lokale wetten, geeft u LogicNow hierbij een eeuwigdurende, vrije van royalties, onherroepelijke en onbeperkte licentie om de Gebruikersbijdragen zodanig te gebruiken, inclusief, zonder beperking, het sublicentiëren en commercieel gebruik van Gebruikersbijdragen, geheel naar eigen goeddunken van LogicNow.

Gebruikersbijdragen - Tenuitvoerlegging; Beëindiging

Wij hebben het recht om naar eigen goeddunken:

 • Gebruikersbijdragen te verwijderen, aan te passen of te weigeren, om welke reden dan ook.

 • Alle handelingen te verrichten die wij noodzakelijk achten, indien wij van mening zijn dat Gebruikersbijdragen de Voorwaarden schenden, inclusief de Inhoudsnormen, een inbreuk zijn op het intellectuele eigendomsrecht, of een aansprakelijkheid opleveren voor LogicNow.

 • Uw identiteit bekend te maken aan elke derde partij die beweert dat door u geplaatst materiaal inbreuk maakt op hun rechten, inclusief hun intellectueel eigendomsrecht of hun recht op privacy.

 • Passende juridische stappen te ondernemen voor illegaal of ongeautoriseerd gebruik van de Website.

 • De toegang tot een deel of de hele Website te beëindigen om welke reden dan ook, inclusief, zonder beperking, schending van deze voorwaarden.

Zonder het bovenstaande te beperken, hebben we het recht om volledige medewerking te verlenen aan elke instantie voor handhaving van de orde of gehoor te geven aan elk rechterlijk vonnis dat ons verzoekt of dwingt de identiteit te onthullen van eenieder die materiaal op of via onze Website plaatst.

U DOET AFSTAND VAN EN VRIJWAART LogicNow VAN ALLE VORDERINGEN ALS GEVOLG VAN ACTIES ONDERNOMEN DOOR LogicNow TIJDENS OF ALS GEVOLG VAN HAAR ONDERZOEK EN VAN ACTIES ONDERNOMEN NAAR AANLEIDING VAN ONDERZOEK DOOR OFWEL LogicNow OF INSTANTIES VOOR DE HANDHAVING VAN DE ORDE.

Wij kunnen echter niet al het materiaal controleren voordat het wordt geplaatst op de Website of onmiddellijke verwijdering garanderen van ongewenst materiaal nadat het is geplaatst. Bijgevolg, draagt LogicNow geen aansprakelijkheid voor handelingen of uitblijven van handelingen met betrekking tot verzendingen, mededelingen of inhoud die wordt geleverd door gebruikers of derde partijen. Wij dragen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het al dan niet uitvoeren van de activiteiten die worden beschreven in dit hoofdstuk.

Inhoudsnormen

Deze Inhoudsnormen zijn van toepassing op alle Gebruikersbijdragen en Interactieve Diensten. Gebruikersbijdragen moeten volledig voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op federaal, staats-, lokaal en internationaal niveau. Zonder het bovenstaande te beperken, mogen Gebruikersbijdragen geen/niet:

 • Lasterlijk, obsceen, ongepast, grof, beledigend, intimiderend, gewelddadig, hatelijk, opruiend of anderszins ongepast materiaal bevatten

 • Expliciet of pornografisch materiaal, geweld, of discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, invaliditeit, sexuele geaardheid of leeftijd bevorderen.

 • Inbreuk maken op een patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van enig andere persoon.

 • De rechten van anderen (inclusief rechten van publiciteit en privacy) schenden of materiaal bevatten dat aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid in het kader van toepasselijke wet- en regelgeving of dat op andere wijze in strijd kan zijn met deze Voorwaarden en ons Privacybeleid.

 • Misleidend zijn. - Ergernis of ongemak veroorzaken of een andere persoon van streek brengen, in verlegenheid brengen, alarmeren of ergeren.

 • Willekeurig welke illegale activiteit bevorderen of een willekeurige illegale daad bepleiten, bevorderen of assisteren.

 • Gebruikt worden om enig persoon te imiteren, of om uw identiteit of betrekking met een persoon of organisatie verkeerd te representeren.

 • Te maken hebben met commerciële activiteiten en/of verkopen zonder onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring te hebben ontvangen, zoals wedstrijden, sweepstakes en andere verkooppromoties, afdingen, reclame maken of piramidespellen.

 • De indruk wekken dat zij van ons afkomstig zijn, als dit niet het geval is.

Inbreuk op het auteursrecht

Indien u van mening bent dat enige Gebruikersbijdragen of enige inhoud die is weergegeven op onze Website een schending inhoudt van uw auteursrecht, raadpleeg dan ons Auteursrechtbeleid voor instructies over hoe u een inbreuk op het auteursrecht aan ons kunt melden. Het is beleid van LogicNow om gebruikersaccounts van personen die herhaaldelijk het auteursrecht schenden te beëindigen.

Vertrouwen op gepubliceerde informatie

De informatie die wordt weergegeven op of via onze Website wordt alleen beschikbaar gesteld voor algemene informatiedoeleinden. We staan niet garant voor de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze informatie. Enig vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is volledig op eigen risico. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijk uit hoofde van het gesteld vertrouwen in zulke materialen door u of enig andere bezoeker van de Website.

Wijzigingen van de Website

Wij werken de Website van tijd tot tijd bij, maar de inhoud is niet noodzakelijkerwijs volledig of actueel. Wij mogen te allen tijde de Website wijzigen zonder kennisgeving. We mogen de toegang tot de Website opschorten, of de Website definitief sluiten. Het materiaal op de Website kan op elk gegeven moment niet actueel zijn, en wij dragen geen enkele verplichting om dergelijk materiaal bij te werken.

Informatie over u en uw bezoek aan de website

Wij verzamelen en gebruiken informatie over u met inachtneming van ons  Privacybeleid. Door het gebruik van de Website, stemt u in met het verzamelen en het gebruik en u representeert en staat in voor de juistheid van alle door u verstrekte gegevens,

Online aankopen; Overige overeenkomsten - EULA

Wij maken gebruik van een vertrouwde derde partij voor het verzorgen van onze online verkoop van producten en diensten via de Website onderhevig aan hun Algemene Voorwaarden.

Daarnaast wordt het gebruik van software, diensten of hardware die zijn gekocht via de Website geregeld door afzonderlijke Overeenkomsten ("Afzonderlijke Overeenkomsten”). Uw gebruik en verplichtingen met betrekking tot de software, diensten en / of hardware worden uitsluitend beheerst door de voorwaarden van de Afzonderlijke Overeenkomsten en de Voorwaarden van deze Afzonderlijke Overeenkomsten hebben voorrang over deze Voorwaarden.Zo wordt software die wordt aangeboden via deze Website (en via andere middelen) door LogicNow soms beheerst door een licentieovereenkomst voor eindgebruikers (End User License Agreement (“EULA”)). U moet akkoord gaan met alle voorwaarden van de EULA alvorens software te installeren of te gebruiken. Indien u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van de EULA, moet u de software niet installeren of gebruiken.

LogicNow mag wijzigingen aanbrengen in alle op de Website aangeboden producten en diensten, inclusief zonder beperking prijs en / of beschikbaarheid van dergelijke producten of diensten, op elk moment, zonder kennisgeving.

Links naar de Website

U mag een link naar onze startpagina maken, op voorwaarde dat dit geschiedt op een eerlijke en wettelijke manier en onze reputatie niet beschadigd of er misbruik van maakt, maar u mag geen link aanbrengen op een wijze die enige associatie, goedkeuring of ondersteuning van ons suggereert waar die niet bestaat.

U mag geen link aanbrengen van een website die niet aan u toebehoort. De Website waar u een link aanbrengt moet in alle opzichten voldoen aan de Inhoudsnormen zoals beschreven in deze Voorwaarden. U stemt ermee in om medewerking te verlenen aan het onmiddellijk beëindigen van ongeautoriseerd framing of koppelen. Wij behouden ons het recht voor om de toestemming om een link aan te brengen zonder kennisgeving in te trekken.

Links op de Website

Indien de Website links bevat naar andere sites en middelen die worden verstrekt door derde partijen, worden deze links uitsluitend verstrekt voor uw gemak. Dit betreft onder meer links van adverteerders, inclusief banneradvertenties. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze sites of middelen, en aanvaarden geen verantwoordelijkheid hiervoor of voor enig verlies of schade die voortkomt uit het gebruik ervan. Indien u besluit om gebruik te maken van websites van derde partijen met links naar of op onze Website, doet u dit volledig op eigen risico en gelden de algemene voorwaarden voor het gebruik van deze websites.

Geografische beperkingen – ongeldig waar verboden

Niet alle functies, producten of diensten die worden besproken, aangehaald, verstrekt of aangeboden via deze Website zijn beschikbaar voor iedereen in alle geografische locaties. De toegang tot de Website kan in bepaalde landen verboden zijn. Indien u de Website buiten de VS of EU gebruikt, geschiedt dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor naleving van de lokale wetgeving.

Vrijwaring van garanties

U begrijpt dat wij niet kunnen garanderen of waarborgen dat bestanden die kunnen worden gedownload van het internet of de Website vrij van virussen of andere schadelijke codering zijn. U bent verantwoordelijk voor het nemen van voldoende voorzorgsmaatregelen en het aanbrengen van voldoende controles om te voldoen aan uw specifieke eisen met betrekking tot anti-virusbescherming en juistheid van de invoer en uitvoer van gegevens, en het voorzien van een middel buiten onze Website voor het reconstrueren van verloren gegane gegevens.

WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN WEIGEREN-VAN-SERVICE-AANVAL, VIRUSSEN OF ANDERE TECHNOLOGISCH SCHADELIJKE MATERIALEN DIE UW COMPUTERAPPARATUUR, COMPUTERPROGRAMMA'S, GEGEVENS OF ANDER EIGEN MATERIAAL KAN INFECTEREN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE OF ANDERE DIENSTEN OF ITEMS DIE ZIJN VERKREGEN VIA DE WEBSITE OF HET DOWNLOADEN VAN OF PLAATSEN VAN MATERIAAL OP DE WEBSITE, OF EEN WEBSITE DIE ERAAN GEKOPPELD IS.
UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN EN PRODUCTEN, DIENSTEN OF DOWNLOADS DIE ZIJN VERKREGEN VIA DE WEBSITE ZIJN VOLLEDIG VOOR EIGEN RISICO. DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN EN DIENSTEN EN ITEMS DIE ZIJN VERKREGEN VIA DE WEBSITE WORDEN VERSTREKT OP BASIS VAN "AS IS" EN OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. NOCH LogicNow NOCH ENIG ANDER PERSOON VERBONDEN AAN LogicNow GEEFT ENIGE GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT VOLLEDIGHEID, BEVEILIGING, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, JUISTHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE, GEEFT NOCH LogicNow NOCH ENIG VERBONDEN PERSOON AAN LogicNow ENIGE GARANTIE OF VERKLARING DAT DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN OF DIENSTEN EN ITEMS DIE ZIJN VERKREGEN VIA DE WEBSITE JUIST, BETROUWBAAR, VRIJ VAN FOUTEN OF ONONDERBROKEN ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN OPGELOST, DAT ONZE WEBSITE OF DE SERVER VIA WELKE DEZE BESCHIKBAAR WORDT GEMAAKT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF DAT DE WEBSITE OF DIENSTEN EN ITEMS DIE ZIJN VERKREGEN VIA DE WEBSITE OP ANDERE WIJZE ZULLEN VOLDOEN AAN UW WENSEN EN VERWACHTINGEN.

LogicNow VERWERPT BIJ DEZEN ALLE BEROEPEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERHANDELBAARHEID, NIET-INBREUK OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
HET VOORGAANDE IS NIET VAN INVLOED OP GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT UIT HOOFDE VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL KUNNEN LogicNow, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEHOUDERS, DIENSTENAANBIEDERS, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, FUNCTIONARISSEN EN/OF DIRECTEUREN AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE SCHADE, UIT HOOFDE VAN ENIG WETTELIJK PRINCIPE, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK, OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK, VAN DE WEBSITE, WEBSITES DIE ERAAN ZIJN GEKOPPELD, INHOUD OP DE WEBSITE OF DEZE ANDERE WEBSITES OF DIENSTEN OF ITEMS DIE ZIJN VERKREGEN VIA DE WEBSITE OF DEZE ANDERE WEBSITES, INCLUSIEF VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDING, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, PERSOONLIJK LETSEL, PIJN EN LIJDEN, EMOTIONEEL LEED, OMZETVERLIES, WINSTVERLIES, VERLIES VAN ZAKEN OF VERWACHTE BESPARINGEN, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES OF SCHADE VAN GEGEVENS, EN VEROORZAAKT DOOR ONRECHTMATIGE DADEN (INCLUSIEF NALATIGHEID), CONTRACTBREUK OF ANDERSZINS, OOK ALS DIT KON WORDEN VOORZIEN.
HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN UIT HOOFDE VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Beperkte rechten Amerikaanse overheid

Materialen die worden gedownload door of namens de Verenigde Staten van Amerika, haar diensten en/of haar instanties (de Amerikaanse overheid) zijn onderhevig aan de bepalingen van FAR 12.211 - "Technische Gegevens" en FAR 12.212 - "Computer Software" of aan de clausules die LogicNow gelijkwaardige bescherming biedt in DFARS of andere instantie-specifieke regelgeving.

Vrijwaring

U verklaart dat u LogicNow, diens gelieerde ondernemingen en licentiehouders, en alle desbetreffende respectieve directeuren, functionarissen en werknemers, aannemers, agenten, licentiehouders en leveranciers zult behoeden, schadeloos stellen en vrijwaren van alle aanspraken, gerechtelijke procedures, schade, letsel, aansprakelijkheid, verliezen, kosten en uitgaven (inclusief redelijke juridische honoraria) die voortvloeien uit uw schending van de Voorwaarden of uw gebruik van de Website, inclusief en zonder beperking, het gebruik van de inhoud, diensten en producten van de Website op andere wijze dan uitdrukkelijk geautoriseerd in deze Voorwaarden of uw gebruik van enige informatie verkregen van deze Website.

Geldend recht en rechtsbevoegdheid

Indien u deze Website gebruikt: (i) binnen Noord- of Zuid-Amerika, worden deze Voorwaarden en enig geschil of claim hieruit voortvloeiende, er betrekking op hebbende, of betrekking hebbende op het onderwerp of de totstandkoming (in elk geval, inclusief niet-contractuele disputen of claims) beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wet van de Staat van New York zonder inachtneming van conflicten tussen wetten of bepalingen. U stemt ermee in dat de rechtbanken in New York County, New York exclusieve bevoegdheid hebben om enig geschil of claim hieruit voortvloeiende te horen; (ii) buiten Noord- of Zuid-Amerika, worden deze Voorwaarden en enig geschil of claim hieruit voortvloeiende, er betrekking op hebbende, of betrekking hebbende op het onderwerp of de totstandkoming (in elk geval, inclusief niet-contractuele disputen of claims) beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wet van Engeland en Wales zonder inachtneming van conflicten tussen wetten of bepalingen. U stem ermee in dat de rechtbanken in Londen, Engeland de exclusieve bevoegdheid hebben om enig geschil of claim hieruit voortvloeiende te horen.

LogicNow behoudt zich echter het recht voor om een rechtsvordering tegen u in te stellen voor het niet naleven van deze Voorwaarden in het land waar u woonachtig bent of enig ander relevant land.

Beperking van de termijn voor het indienen van Claims

ELKE REDEN TOT ACTIE OF CLAIM DIE U HEEFT EN DIE VOORTVLOEIT UIT OF BETREKKING HEEFT OP DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE MOET WORDEN INGEDIEND BINNEN EEN (1) JAAR NADAT DE REDEN TOT ACTIE OF CLAIM ZICH VOORDOET, ANDERS VERVALLEN UW RECHTEN.

Verklaring van afstand en scheidbaarheid

Geen afstandsverklaring van Voorwaarden door LogicNow zal worden opgevat als een afstandsverklaring van een dergelijke bepaling of voorwaarde of enige andere bepaling of voorwaarde, en het nalaten van LogicNow om enig recht of bepaling in deze Voorwaarden te handhaven kan niet worden uitgelegd als een afstandsverklaring van dit recht of deze bepaling. Indien een bepaling in deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank onwettig, nietig of niet afdwingbaar wordt geacht, dan wordt deze bepaling verwijderd of beperkt tot een minimum, zodat de overige bepalingen van de Voorwaarden geldend en afdwingbaar blijven.

Taal

Indien wij u een vertaling vanuit de Engelse taal hebben verstrekt van deze Voorwaarden, dan stemt u ermee in dat de vertaling uitsluitend is bedoeld voor uw gemak en dat de Engelstalige versie van deze Voorwaarden van kracht zijn op uw relatie met LogicNow. Indien er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen de Engelstalige versie en de vertaling, dan heeft de Engelstalige versie voorrang.

Gehele overeenkomst

De Voorwaarden en ons (i) Privacybeleid, (ii) Verkoop- en Leveringsvoorwaarden en (iii) Auteursrechtenvermelding vormen de enige en volledige overeenkomst tussen u en

LogicNow met betrekking tot de Website en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, besprekingen en garanties, schriftelijk en mondeling, met betrekking tot de Website.

Privacyrechten van Californië

California Civil Code Section § 1798.83 geeft de gebruikers van onze Website die inwoner zijn van Californië het recht om bepaalde informatie op te vragen met betrekking tot onze bekendmaking van persoonlijke informatie aan derde partijen voor doeleinden van direct-marketing. Stuur een dergelijk verzoek per e-mail naar legal@logicnow.com of schrijf ons aan op:

LogicNow Ltd
The Vision Building
20 Greenmarket
Dundee
DD1 4QB
UK

Let op: volgens de wet van Californië hoeven ondernemingen slechts één keer per kalenderjaar te reageren op een dergelijk verzoek van een klant.

Uw opmerkingen en zorgen

Deze website wordt verzorgd door:

LogicNow Ltd
The Vision Building
20 Greenmarket
Dundee
DD1 4QB

Inbreuk op het auteursrecht

Alle meldingen van inbreuk op het auteursrecht moeten worden gericht aan de aangewezen copyright agent zoals vermeld in ons  Auteursrechtbeleid.

Feedback

Alle andere feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning en andere mededelingen met betrekking tot de website moeten worden gericht aan: info@maxfocus.com

Hartelijk dan voor uw bezoek aan de MAXfocus Website.