Auteursrechtvermelding
LogicNow

LogicNow neemt claims van inbreuk op het auteursrecht serieus. We zullen reageren op meldingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht die voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Indien u van mening bent dat enig materiaal op of van deze LogicNow website ("Website") inbreuk maakt op uw auteursrecht, kunt u verzoeken om verwijdering van die materialen van de Website door een schriftelijke kennisgeving aan onze Copyright Agent (hieronder aangeduid).


In overeenstemming met de Online Copyright Infringement Liability Limitation Act van de Digital Millennium Copyright Act (17 U.S.C. § 512) ("DMCA"), moet de schriftelijke kennisgeving (de "DMCA Notice") inhoudelijk het volgende omvatten:

 

 • Uw fysieke of elektronische handtekening.

 • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan naar uw mening de rechten zijn geschonden, indien de claim betrekking heeft op meerdere werken op de Website, een lijst van deze werken.

 • Identificatie van het materiaal waarvan u meent dat het inbreuk maakt, met voldoende nauwkeurigheid zodat wij dit materiaal kunnen lokaliseren.

 • Adequate informatie om contact met u kunnen opnemen (inclusief uw naam, postadres, telefoonnummer e-mailadres).

 • Een verklaring waarin u stelt dat u er van overtuigd bent dat het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal niet is geautoriseerd door de eigenaar met het auteursrecht, zijn agent of de wet.

 • Een verklaring dat de informatie in de schriftelijke kennisgeving correct is.

 • Een verklaring, op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht.

Indien u niet voldoet aan alle vereisten van Artikel 512(c)(3) van de DMCA, kan het zijn dat uw DMCA Notice geen effect zal hebben.

Realiseert u zich dat indien u bewust een verkeerde veronderstelling geeft dat materiaal of activiteiten op de Website een schending inhouden van uw auteursrecht, u aansprakelijk kunt worden gesteld voor geleden schade (inclusief kosten en advocatenhonoraria) uit hoofde van Section 512(f) van de DMCA.


TAV: General Counsel
LogicNow Ltd
The Vision Building
20 Greenmarket
Dundee
DD1 4QB
UK

E-mail: legal@logicnow.com with the words "DMCA Counter - Notice" in het onderwerpvak


Tegenverzoekprocedures

Indien u van mening bent dat door u geplaatst materiaal op de site was verwijderd of de toegang ertoe geblokkeerd op grond van een fout of misidentificatie, kunt u een tegenverzoek indienen (een "Tegenverzoek") door een schriftelijke kennisgeving aan onze copyright agent (zoals hieronder aangeduid). Overeenkomstig de DMCA, moet het Tegenverzoek inhoudelijk het volgende omvatten:

 • Uw fysieke en elektronische handtekening.

 • Een identificatie van het verwijderde materiaal of het materiaal waarvoor de toegang geblokkeerd is en de locatie waar het materiaal zich bevond voordat het werd verwijderd of geblokkeerd.

 • Adequate informatie om contact met u te kunnen opnemen (inclusief uw naam, postadres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres).

 • Een verklaring waarin u stelt dat u er van overtuigd bent dat het bovenstaande geïdentificeerde materiaal is verwijderd door een fout of misidentificatie van het verwijderde of geblokkeerde materiaal.

 • Een verklaring dat u akkoord bent met de rechtsbevoegdheid van de Federal District Court voor het gerechtelijk arrondissement waar uw adres is gevestigd (of indien u woonachtig bent buiten de Verenigde Staten enig ander arrondissement waar de website kan worden gevonden) en dat u stukken in ontvangst neemt van de persoon (of een vertegenwoordiger van die persoon) die de betrokken klacht heeft ingediend bij de Website.

Volledige Tegenverzoeken moeten worden verzonden naar het bovenstaand adres.

De DMCA staat ons toe om de verwijderde inhoud te herstellen indien de partij die verantwoordelijk is voor de originele DMCA Notice binnen tien werkdagen na ontvangst van de kopie van uw tegenverzoek geen gerechtelijke stappen tegen u heeft ondernomen.

Realiseert u zich dat indien u bewust een verkeerde veronderstelling geeft dat materiaal of activiteiten op de Website zijn verwijderd of geblokkeerd door een fout of misidentificatie, u aansprakelijk kunt worden gesteld voor geleden schade (inclusief kosten en advocatenhonoraria) uit hoofde van Section 512(f) van de DMCA.


Herhaaldelijke Schenders van het Auteursrecht

Het is ons beleid om onder de passende omstandigheden de accounts van gebruikers die zich schuldig maken aan herhaaldelijk inbreuk op het auteursrecht uit te schakelen of te beëindigen

Onze aangewezen Copyright Agent voor het ontvangen van DMCA-Notices en Tegenverzoeken is:

TAV: General Counsel
LogicNow Ltd
The Vision Building
20 Greenmarket
Dundee
DD1 4QB
UK

E-mail: legal@logicnow.com met de woorden "DMCA Counter - Notice" in het onderwerpvak.


Herzien oktober 2014